2004, museum franz gertsch, Burgdorf, Schweiz
und Kallmann Museum, Ismaning

Küche, 2003 (links); Bureau 2003 (rechts); (Lois Renner, Foto rechts)