Abb. 1: Selbstabholer, 2007 (links); Warteschleife, 2006 (rechts)
Abb. 2: Whirlpool, 2006 (vorne); Warteschleife, 2006 (Mitte); Rimini, 2007 (hinten); Rolltreppe, 2007 (Wand)
Abb. 3: Rimini, 2007 (vorne); Warteschleife, 2006 (Mitte); Selbstabholer, 2007 (hinten links); Whirlpool, 2006 (hinten rechts)